Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.Matthieu 11, 28-30

14. Juni 2014

Prof. Dr. Alexandr Ort

Prof. Dr. Alexandr Ort

Foto: Peter VerbataEuropäische Welt

«Le dernier mot était le maître mot : La paix de l'âme»

C’est avec grande tristesse que nous apprenons le décès de notre bien aimé ALEXANDR ORT, véritable âme du grand projet européen. Il était brillant Professeur de Relations Internationales et Etudes Diplomatiques, Spécialiste éminent des Relations Diplomatiques de l’Union européenne et de l’héritage de Jean Monnet. Personne discrète qu’il était, il a toujours mis son éminence et son engagement académiques au service de sa conviction européenne. Que sa mémoire puisse continuer de nous illuminer.
Professeur Alexandr Ort a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière universitaire. Que son- âme grand, reposent en paix.


Mit großer Trauer erhalten wir die Nachricht vom Tod unseres verehrten ALEXANDR ORT, einer Seele des großen Pro­jek­tes Europa. Er war ein brillanter Professor für internationale Beziehungen und diplomatische Studien, herausragender Fachmann für die diplomatischen Beziehungen der Europäischen Union und für das Erbe von Jean Monnet. Als zurück­haltender Mensch hat er sein herausragendes akademisches Können und sein Engagement stets in den Dienst seiner europäischen Überzeugung gestellt. Die Erinnerung an ihn wird uns auch weiterhin erleuchten.

EUROjournal pro managementFördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V.

Im Namen der Redaktion und der Herausgeberin FEK e.V.
Senator h.c. Peter Verbata M.A. rer. pol.


Za Sašou Ortem: ujel mi vlak

V životě jsem psal dva nekrology: ke smrti generála de Gaulla a nyní, když skonal můj přítel profesor Alexandr Ort. Ač je to smutná povinnost, v tomto spojení je cosi symbolického. Saša byl velkým ctitelem velkého francouzského generála a prezidenta. Psal o něm stati a knížky, často jsme se bavili o tomto velikánu evropské a dokonce světové politiky, když jsme hodnotili, co v současné době Evropské unii především chybí: političtí velikáni, kteří by viděli i za obzor svého volebního období. Ve své prozíravosti dosáhli za horizont politického chápání většiny svých vrstevníků.

V tomto smyslu také hovořil na mezinárodní konferenci, organizované v Paříži UNESCO ke 100. výročí narozenin generála. Z Československa jsme byli pozváni tři, ješte Jaroslav Jírů, abychom na konferenci vystoupili se svými referáty. Behem konference se také uskutečnilo setkání na pařížské radnici a vzpomínám si, jak jsme na téma de Gaulla a Evropy hovořili společne s tehdejším starostou mesta, pozdejším prezidentem Jacquesem Chirakem. Saša mluvil takovou svou hrdelní francouzštinou. Byl i jazykove nadaný – když jsem organizoval v roce 1990 v Rabštejne vůbec první setkání našich historiků se sudetskými Nemci (Peter Becher a další), požádal jsem Sašu o úvodní slovo – v nemčine. Šlo o setkání také zacílené na sblížení v rámci Evropy a léčení citlivých ran, které tomu mohly bránit.

Profesor Ort se vždycky snažil dohlédnout za horizont každodenní politiky. At už pracoval v Ústavu mezinárodních vztahů nebo v ponekud zatuchlé kanceláři mestského archívu, kam se uchýlil, když mel v letech normalizace zákaz přednášet a tvořit. Navštevoval jsem ho tam a diskutovali jsme o tom, jak se vymanit z toho tunelu, do nehož se naše republika i celá Evropa dostaly. Mel vizi, že tento svetadíl tak kulturne rozmanitý, tak bohatý svou historií a umeleckými díly, nemůže zůstávat rozdelen umelou železnou oponou. Je třeba před ní vyjít a otevřít – třeba tak, jak do dokázal práve de Gaulle společne s Adenaurem, když vymysleli strategii francouzsko-nemeckého usmíření. A zvlášte de Gaulle svou vizí Evropy od Atlantiku po Ural.
Když Michail Gorbačov vystoupil s ideou společného evropského domu, podnítila jej k myšlence založit občanskou organizaci Za společný dům. Mohla se realizovat až po sametové revoluci, dříve ji úřady nepovolily.
Saša se vždy odvolával na příklad jiného státníka, českého krále Jiřího z Podebrad. Vždy tvrdil, že jehio idea sjednocené Evropy je stále aktuální, byt od jejího vyslovení uplynulo témeř šest set let. Nekdy se mi zdálo, že byl Jiřím z Podebrad až posedlý. Přece už dávno nemáme krále a Evrope také nehrozí expanze Osmanské říše. Alespon nikoliv v tom přímém vojenském a politickém smyslu jako před šesti sty lety, s ní přece nelze srovnávat tureckou migraci za lépe placenou práci.

To ho vedlo k myšence nejen založit Nadaci Jiřího z Podebrad a udelovat medaile významným osobnostem, ale též k cyklu přednášek Velcí Evropané. Pracoval jsem tehdy jako ředitel Economie pro ekonomický tisk (Hospodářské noviny a Ekonom) a podpořil tento cyklus zveřejnováním referátů o každé přednášce a jejich vydání tiskem.
Saša Ort mel také na pameti rozkvet svého rodného mesta. Práve u nej v byte jsem se setkával s místostarostou Jiřím Štanclem, s nímž jsme diskutovali o nekterých nápadech, jak Klatovy ješte více zviditelnit. To však už bylo v období, kdy Sašu zákeřná nemoc připravila o nohu a odkázala na invalidní vozík a tím pobyt jen mezi stenami rodinné vily. Přesto neutuchalo jeho pracovní nasazení. Psal a s pomocí společnosti Úhlava vydával brožury – například Evropa a Evropská unie, Zamyšlení nad budoucností Evropy či Češi ve střední Evrope, která vyšla v letošním roce jako poslední jeho dílo. Je to brilantní zkoncentrovaný výklad o tom, jakou roli hráli Češi v různých dobách v evropských záležitostech a čím vším přispeli do evropské pokladnice kulturního a politického dedictví.

To me vedlo k návrhu, aby byl Alexandr Ort vyznamenán v letošním roce prezidentem republiky. Zjistil jsem, že jsem nebyl jediný, kdo přišel s podobným nápadem, jenž získal příznivý ohlas v českém senátu.
Toho se však již Saša nedožil. Když jsem jej požádal, aby napsal svůj životopis, zatajil jsem jeho účel. Telefonát ze senátu ho však prozradil. Sašovi vznikl problém: jak by na svém invalidním vozíku případne ocenení přebíral, způsobil by tím problémy jiným. K takovým úvahám ho vedla jeho skromnost.

Naposledy jsem s ním telefonicky hovořil den před smrtí. Domlouvali jsme se, kdy už zase za ním znovu do Klatov přijedu, chystal jsem se tento týden. Bohužel vlak jeho života mi ujel.
Čest jeho památce.

Přikládám jeho životopis, vlastne poslední psaný projev, který stvořil. Nekteré jeho zásluhy jsem tam musel připsat, pomlčel o nich.

Profesor Dr. Alexandr Ort, DrSc.

Narodil se 20. 9. 1926 v Klatovech. Po maturite na Vrchlického reálném gymnáziu v Klatovech absolvoval v roce 1949 Vysokou školu politickou a sociální v Praze, kde v roce 1952 obhájil disertaci na téma „Rozpad Malé dohody“. Pracoval jako asistent na Vysoké škole politických a hospodářských ved v Praze (1949 – 1952) a poté byl aspirantem na Fakulte mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy (1952 – 1955), kde obhájil v roce 1956 kandidátskou disertaci na téma „Československo a boj Sovetského svazu za kolektivní bezpečnost 1933 – 1935“ (CSc).
Od roku 1955 pracoval na Ministerstvu zahraničních vecí nejprve v tiskovém odboru a zvlášte byl poveřován doprovodem novinářů z Francie. V roce 1956 byl poveřen založením diplomatické školy MZV, kterou vedl a kde přednášel mezinárodní vztahy. V roce 1957 byl na svou žádost přeložen na nove založený Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, kde nejprve vedl oddelení a pozdeji byl do roku 1970 zástupcem ředitele. Poveřen byl studiem Francie, Itálie a Španelska a zabýval se také moderními dejinami Evropy, československou zahraniční politikou, nemeckou otázkou a nekterými teoretickými otázkami mezinárodních vztahů.
V letech 1955 – 1956 byl současne poveřen přednáškami na Filozofické fakulte Univerzity Karlovy v nove zřízeném studiu pro novináře a knihovníky. V letech 1963 – 1970 přednášel pro studenty z rozvojových zemí francouzsky a anglicky na Univerzite 17. listopadu, kde se také habilitoval na téma „Evropská politika gaullistické Francie“ a stal se docentem pro obor mezinárodní vztahy. V letech 1966 – 1968 byl vysílán do Alžíru na přednášky pro alžírské diplomaty. Zván byl k přednáškám na univerzity a výzkumné ústavy v Bruselu, Groningenu, Hamburku, Moskve, Oslo, Paříži, Varšave a dalších mestech.
V roce 1969 obhájil na Filozofické fakulte Univerzity Karlovy doktorskou disertaci na téma „Koloniální politika Francie po druhé svetové válce“ (DrSc).
V letech 1970 – 1990 byl z politických důvodů mimo obor a pod pseudonymy nebo cizím jménem publikoval velké množství statí a článků pro tisk a nekolik brožur.
Na podzim roku 1989 mohl odjet do Paříže na pozvání k přednáškám jako hostující profesor na Institut d´études politiques.
V roce 1990 byl poveřen přednáškami na Novinářské fakulte Univerzity Karlovy a v letech 1990 – 1991 působil jako docent v Ústavu mezinárodních vztahů a mezinárodního práva na Právnické fakulte Univerzity Karlovy. V roce 1991 založil na nove zřizované Fakulte mezinárodní vztahů na Vysoké škole ekonomické Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka a tam byl na základe přednášky „Edvard Beneš – evropský politik“ v roce 1992 jmenován profesorem mezinárodních politických vztahů.
V roce 1992 přednášel jako hostující profesor na univerzite v Toulouse a v letech 1994 – 1998 byl hostujícím profesorem na Právnické fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Pozván byl v té dobe rovnež k přednáškám v Centre européen de la culture v Ženeve, na univerzitách a ústavech v Bonnu, Budapešti, Míšni, Paříži, Vídni a dalších mestech. Tyto přednášky byly zameřeny především na evropskou problematiku a zahraniční politiku Československa, po rozpadu federace zahraniční politiku České republiky.
Krome profesorské činnosti se Dr. Ort venoval společenské a publicistické aktivite. Společne s dalšími spolupracovníky inicioval Sdružení za Evropský dům a v roce 1989 se stal jeho předsedou. Sdružení organizovalo či bylo spoluorganizátorem řady významných akcí a konferencí. Byly to například konference venované 110. výročí narození Dr. Edvarda Beneše a Jana Masaryka, 150. výročí narození T.G. Masaryka či 50. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Předsedal velké mezinárodní konferenci Evropských domů u příležitosti 10. výročí sametové revoluce. Přišel s iniciativou a organizoval cyklus přednášek Velcí Češi – Velcí Evropané a následne cyklus 21 přednášek Velcí Evropané, které se konaly v budove Ministerstva zahraničních vecí v Rytířské ulici. Z jeho iniciativy se každoročne pořádal v Zrcadlové síni Klementina Den Evropy za účasti významných českých i zahraničních osobností. Společne s Jiřím Hájkem také zakládal Nadaci Jiřího z Podebrad. Byl členem její správní rady a od roku 1993 byl stále jejím předsedou. V roce 1998 se stal zakládajícím členem redakční rady celoevropského a magazinu EUROjournal pro management jehož vydavatelkou je nemecká kulturne a hospodářsko-politicky pracující společnost (NGO), Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e. V. se sidlem v Norimberku. S touto společností spoluvytvářel mezinárodní vedecko-politická kolokvia, která získala i v řadách diplomatů a médií velký ohlas. Dalšího úspechu nove připravovaného kolokvia 2015 s evropskou regionální tématikou se bohužel již nedožil.

K nejvýznamnejším publikacím prof. Orta patří:

Francie po druhé svetové válce (1960)
Zahraniční politika gaullistické Francie (1966)
Francouzská koloniální politika po druhé svetové válce (1966)
Jalta – Helsinky – trasa míru (pod pseudonymem 1985)
Společný evropský dům (1998)
Kulturní dimenze Evropského domu (1990)
Jak se dostat k moci (De Gaulle v roce 1958, 1990)
Spolecný evropský dům (1990)
Historie a perspektivy Pařížské charty pro novou Evropu (1990)
Koncepce československé zahraniční politiky v Letech 1918-1939 (1992)
Dejiny svetové politiky I. 1914 – 1945 (1992)
Dejiny svetové politiky II. 1945 – 1975 (1993)
Dr. Edvard Beneš – evropský politik (1993)
Edvard Beneš, Diplomat a politik (1994)
Evropa od rozdelení k jednote (1966)
Edvard Beneš – evropský politik (čes., ang., fr., nem., 1997)
Jean Monnet, otec evropské integrace (1998)
Alcide de Gasperi – italský Evropan (1998)
Charles de Gaulle – vlastenec a Evropan (1999)
François Mitterrand – Evropan (1999)
Evropa 20. století (Arista 2000)
Evropa 20. století (2004 – druhé vydání 2005)
Česká zahraniční politika (2005)
15 let Nadace Jiřího z Podebrad pro evropskou spolupráci (2005)
Střípky vzpomínek jednoho Evropana na složité 20. století (2006)
Češi a Evropa (II. vydání 2008)
Česká zahraniční politika (2. upravené vydání, 2009)
Zamyšlení nad českou diplomacií (2010)
Evropa a Evropská unie (2011)
Zamyšlení nad budoucností Evropy (2012)

V roce 1990 se stal předsedou redakční rady časopisu Mezinárodní politika a podílel se na publikacích ÚMPE jako byly Otázky mezinárodních vztahů, ročenky Mezinárodní vztahy, sborníky z mezinárodních konferencí (česky i cizojazyčne) na př.
Evropská bezpečnost ve dvacátém století (2005) – O bezpečnost Česka (2005) – Identita Evropy (2005) – Edvard Beneš a budoucnost Evropy (2005) – T. G. Masaryk – demokrat a Evropan (2006) – Diplomacie vedou a umením (2008) – Češi a evropská integrace (2009) – Jak se rodila politologie (2012)

V roce 2012 přeložil Pameti Jeana Monneta v současné dobe je připraven k tisku Ortův překlad Pametí Willyho Brandta.

K tomu chci poznamenat, že Alexandr Ort, nehlede na fyzický handicap – žil v Klatovech a mohl se pohybovat jen na invalidním vozíku po svém byte – kde se stále aktivne venoval tvůrčí činnosti. Velice se zasloužil o výchovu veřejnosti k evropanství a přispel tak významne ke vstupu České republiky do Evropské unie.

Auf dem Weg zu Saša Ort ist mir sein Lebenszug weggefahren

In meinem Leben habe ich nur zweimal Nachrufe schreiben müssen: zum Tode des französischen Generals de Gaulle und jetzt zum Ableben meines Freundes Professor Dr. Alexandr Ort, DrSc. Obwohl dies eine traurige Pflicht ist, beinhaltet dieser Zusammenhang etwas Symbolisches. Denn Saša war ein Bewunderer des großen französischen Generals und Präsidenten, schrieb viele Abhandlungen und Bücher über ihn. Oft haben wir uns über diesen großen und großartigen Mann, einen Mitgestalter der europäischen sowie der Weltpolitik unterhalten und dabei festgestellt, was der Europäischen Union von heute vor allem fehlt: politische Größen, die in der Lage wären, über den Horizont ihrer Wahlperioden zu sehen. Denn nur durch solche Fähigkeit des hinter den Horizont zu schauen, könnten sie das politische Verständnis ihrer Mitmenschen erreichen.

Professor Dr. Ort hat immer versucht, hinter den Horizont der aktuellen Tagespolitik zu schauen. Egal wo er gerade wirkte, ob es im Institut für internationale Beziehungen war oder im leicht muffig riechenden Büro eines städtischen Archivs, wo er sich in den Jahren der „tschechoslowakischen Normalisierung“ zurückgezogen hat, nachdem ihn das Verbot zu veröffentlichen und zu lehren erreicht hat. In dieser bewegten Zeit habe ich ihn dort ständig besucht, um sich darüber intensiv auszutauschen, wie man sich, nicht nur die Menschen, sondern auch die Republik sowie ganz Europa aus dem Tunnel, in dem sich alle zu der Zeit befanden, wieder herauskommen können.
Seine Vision, daß der Teil dieser Welt, der über so viel facettenreiche Kultur, Geschichte und Kunst verfügt, nicht mit einem Eisernen Vorhang geteilt bleiben kann, ist letztendlich wahr geworden und das künstlich geschaffene Tor wurde aufgemacht. Man konnte sich davor stellen genauso, wie es seinerzeit die beiden großen Männer der einstigen politischen Szene getan haben, de Gaulle und Dr. Adenauer, die die Strategie der französisch-deutschen Verständigung entworfen und umgesetzt haben. Vor allem de Gaulle mit seiner Vision Europas vom Atlantik bis zum Ural.

Zuletzt habe ich mit Saša einen Tag vor seinem Tod telefoniert, wobei wir ausgemacht haben, daß ich zu ihm in der darauf folgenden Woche komme.
Leider ist mir sein Lebenszug weggefahren.
Ehre seinem Andenken!

Von unserem Kollegiumsmitglied PhDr. Milan Syruček« zurück | Home


Die gemeinnützige FEK e.V. im Überblick:

Idee:
Unterstützung des Wissenstransfers aus allen Bereichen, den eine moderne und aufgeschlossene Gesellschaft innerhalb der europäischen Regionen braucht, und somit die Bemühungen der Erweiterung der Europäischen Union nachhaltig zu stärken.mehr » | Top | Home 

Europamedaille Kaiser Karl IV.,
Freiheitsring der FEK e.V.,
Laureaten d. Auszeichnungenmehr » | Top | Home 

Das Medium der FEK e.V.mehr » | Top | Home


Fördermitglieder und Sponsoren

Stiftung NÜRNBERGER Versicherung
NürnbergMesse
AFAG Messen & Ausstellungen
Funkhaus Nürnberg
Messe Erfurt
Reiterhof Wirsberg
PEMA - Lust auf Vollkorn
Kleines Museum auf der Peunt
IHK Oberfranken Bayreuth
ZKD Wien
Oberfranken Stiftung
Gemeinde Neudrossenfeld
Wirtschaftskomitee Deutschland e. V.
GPB Europaverein GesellschaftsPolitische Bildungsgemeinschaft.
Europäische Bewegung Bayern e.V.
Tourismusverband ALTA BADIA